Photos from mountains close to Mount Nokogiri (Akaishi)