Photos from mountains close to Mount Nokogiri (Hokkaidō)