Photos from mountains close to Mount Nokogiri (Chiba)