Khüiten Peak or Friendship Peak (友谊峰) Mountain Photos

View photos from Altai Mountains (38) | photos from Central Asia Ranges (99) | photos from Mongolia (41) | all photos