هفت تنان weather
– Lat/Long: 32.58° N 49.87° E

هفت تنان

هفت تنان Climbing Notes

 • October 29, 2012
  kamal from Iran, Islamic Republic of

  صعود به قوش كلي 21-7-91
  ساعت 8 از تبريز حركت كردم
  ساعت 9 به بيست رسيدم صبحانه خورده و حركت كردم در راه مجيد خطيبي را ديدم كفت سرعت باد زياد است هوا طوفاني است و باد 70 الي 80 ميوزد ساعت نه و بيست و شش دقيقه به بناهكاه رسيديم اقاي ركجان دستش درد نكند جانبناه را بازسازي كرده است با توجه به وزش طوفان از مسير برفجال بالا رفتم 5050 دقيقه طول كشيد برف باييزي باريده بود ساعت بيست دقيقه به 11 قله بودم ساعت 12به بيست اسكي رسيديم در نزديكي قله كروه صمد ركجان مسير را ميله كذاري ميكردند احوالبرسي كرديم . هر قدر بیشتر اوج بگیری در نظر مردمی که پرواز را نمی فهمند کوچکتر جلوه می کنی

 • October 27, 2012
  Naser Ramezani from Iran, Islamic Republic of

  It is better that you spend two days for climbing Haff Tanan. First day for going to the shelter and second day for reaching to the summit and getting back to the city. The shelter has no accommodation and you need to bring everything with you. It is better that do not leave your things alone in the shelter while climbing to the peak. The best and easiest season for climbing is summer; in July and August. Because of time needed for return it is better that in the second day you start at the early morning. You need to have crampons for spending 1 to 1.5 hr on ice towards the peak. You need a guide for reaching to the main peak because there are several peaks as tall as the real peak.

  thanks Naser Ramezani