– Lat/Long: 22.30° N 103.78° E

VmFan Si Pan – Climbing Notes

Placeholder

Fan Si Pan Climbing notes shared by Mountain-Forecast users

  • November 22, 2014
    Voquangminhpt from Vietnam

    Leo từ mực nước biển tới 500m từ 5:30 đến 6:00